Народни музеј Ниш

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Укупан број запослених на неодређено56
Укупан број запослених на одређено (замена за породиљско)2
Број систематизованих радних места37
Број радних места са високом стручном спремом25
Број радних места са вишом стручном спремом12
Број радних места са средњом стручном спремом19
Број радних места без квалификације2
Број лица на добровољном радном ангажовању преко центра за социјални рад0
Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у предходној календарској години2
Укупан број новозапослених на неодређено време у оквиру 70% у текућој календарској години0
Укупан број новозапослених на неодређено време изнад 70% у текућој календарској години0
error: