Народни музеј Ниш

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Укупан број запослених на неодређено54
Укупан број запослених на одређено (замена за породиљско)1
Број систематизованих радних места37
Број радних места са високом стручном спремом27
Број радних места са вишом стручном спремом9
Број радних места са средњом стручном спремом17
Број радних места без квалификације2
Број лица на добровољном радном ангажовању преко центра за социјални рад2
Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у предходној календарској години1
Укупан број новозапослених на неодређено време у оквиру 70% у текућој календарској години0
Укупан број новозапослених на неодређено време изнад 70% у текућој календарској години0
error: