POSIDONIJE

POSIDONIJE

Nais je potvrđen kao  municipium – rimski grad sa određenim samoupravnim pravima na natpisu s kraja II veka u kome se spominje  Marcus Aurelius Posidonius, dekurion municipija Nais. Verovatno je da su i druga dvojica dekuriona u natpisima iz Naisa, Aurelius Vitalis i Aurelius Lupus, takođe dekurioni u gradu, mada se ime Nais na spomenicima ne navodi. Podaci koje saznajemo iz spomenika veoma su važni za poznavanje istorije grada, njegove strukture i razvoja, pošto se municipalno pravo dodeljuje samo većim, romanizovanim centrima i obezbeđuje određena prava (samouprava, teritorija i dr.) koja su od interesa za dalji razvoj grada. Ne zna se tačno kada je Nais stekao status municipija. Sva trojica dekuriona imaju gentilno ime Aurelius koje su mogli dobiti po nekolicini careva II i III veka (Marku Aureliju, Komodu, Karakali, Aleksandru Severu i Klaudiju II). Postoji mišljenje da je grad stekao status municipija pod Markom Aurelijem, u vreme markomanskih ratova.

Razrešen tekst spomenika Marka Aurelija Posidonija, dekuriona municipija Naisa:

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)

M(arcus) AVR(elius) Posidonius

d(ecurio) m(unicipii) N(aissi)

v(otum) p(osuit)

error: